• سخن مدیرعامل ضامن پاژ

    باتعالی خداوند و برکت امام هشتم (ع) در سال 1386 با همکاری کشور های ایران و چین شروع به فعالیت در تولید کاشی در شهر نیشابور را آغاز کردیم و به لطف خداوند در سال 1392 به شش مجموعه افزایش دادیم.