• سخن مدیرعامل

    بنام آنکه حرکتی اگر از ماست ، برکت از اوست ، بنام خداوند خواسته های بزرگ ، پرودگار اندیشه های بلند و عزم های راسخ جایگاه امروز و اعتبار و هویت این واحد تولیدی بدون تردید حاصل تلاش شبانه روزی مجموعه ایی از همکاران ایرانی و چینی بوده که درآینده نیز تعالی بخش و میراث دار این اعتبار و هویت خواهند بود .ان شاا...